1.0.0 / March 3, 2017
(4.0/5) (2)
Loading...

Description

Premium versija papildināta un bez reklāmām. Zilbe ir Latvijāradītaizglītojoša spēle, kas paredzēta bērniem jau no 4 gaduvecuma.Zilbē, papildus interesantai piedzīvojumu spēlei, iriekļauti arīizglītojoši elementi, kas palīdz bērniem gan apgūt,gan uzlabotlasītprasmi. Tieši tāpēc šī ir izglītojoša spēle ganbērnaizklaidei, gan attīstībai. Kā jau spēles nosaukumā minēts,tad viensno būtiskākajiem elementiem spēlē ir zilbes, to apgūšanaun vārduveidošana no zilbēm. Tomēr šim elementam ir tikaipakārtota nozīme.Lai bērns noturētu uzmanību izglītojošai spēleiir būtiskinodrošināt tieši spēles elementu, lai izglītojošaiselements būtutikai daļa no spēles, tādējādi bērna uzmanība spēleitiktu noturētaun bērns, varbūt pat neapzināti, var apgūtlasītprasmi. Spēleveidota iespējami interesantāka bērniem, tajāgalvenais uzdevums irpalīdzēt mazajai pūcītei atgriezties savāligzdā. Izglītojošasspēles Zilbe gaitā bērniem iespējams sasniegtarvien jaunus līmeņus,kas pakāpeniski paliek sarežģītāki unattiecīgi sarežģītāki paliekarī zilbju lasīšanas uzdevumi tobeigās. Spēles laikā iespējamssekot pūcītes piedzīvojumiem ganmežā, gan okeānā, gan pilsētā.Katra līmeņa beigās jāatrisinauzdevums ar zilbju savienošanu unattēlā redzama vārda izveidošanu,jo šī tomēr ir izglītojoša spēle.Premium version without ads andsupplemented. Latvian syllable hascreated an educational game forchildren from 4 years of age.Syllable, in addition to aninteresting adventure game, alsoincludes educational elements thathelp both children to learn andimprove reading skills. That's whythis is an educational game forboth children's entertainment anddevelopment. As already mentionedin the title game, then one ofthe most important elements of thegame is to syllables, theacquisition and creation of wordsyllables. However, this elementis only of secondary importance.For a child to hold the attentionof educational games is essentialto ensure the right in the gameelement to the educational elementis only part of the game, so thechild's attention to the game wouldbe held and the child, perhapseven unconsciously, can masterreading skills. Game shaped asinteresting for children, the maintask is to help the little owlto return to their nest. Educationalgames for children syllablecourse possible to achieve more and morenew levels, which willgradually remain complex and the complexremains the syllabicreading tasks it in the end. During the gameyou can follow theadventures of Pūcītes both the forest and theocean and the city.At the end of each level of the task to besolved by connectingsyllables and words in the image creation,however, because this isan educational game.

App Information Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām)

 • App Name
  Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām)
 • Package Name
  com.Syllora.Zilbe_plus
 • Updated
  March 3, 2017
 • File Size
  43M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Syllora
 • Installs
  10+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Educational
 • Developer
  Lucavsala 3a, Riga, LV-1004, Latvia
 • Google Play Link

Syllora Show More...

True or lie trivia fact game 1.0.4 APK
Syllora
Really addicting true or lie fact game triviato test you knowledge and luck as well. Awesome trivia game foreveryone. In this trivia you must decide whether the shown factsare true or lie.You must act quick, as the clock is running down – you will have 20seconds in this trivia for each fact.The facts in this true or lie fact game trivia cover various rangeof topics, like law, geography, science, film or movies, music,sport and more.And there are plenty of facts that are shown in random order.Arefacts true or lie?Test your knowledge and advance to even more facts in this triviagame.At the beginning of the game you will have 3 lives, if your answeris wrong you lose a live. If you fail to answer in 20 seconds, youwill also lose a live.This is a survival trivia game, the more correct answers you get,the more you advance in the fact game.Each correct true or lie answer gives you 1 point. The trivia gamestops when you lose all 3 lives, meaning when you get 3 wronganswers.Your score is automatically saved to game highscores, so you canalways keep track on them.Easy gameplay, easy rules, no registration required and completelyfree.Just enjoy the true or lie fact game trivia.
Unicorn skater a clasic arcade 1.0.0 APK
Syllora
Unicorn skater is a fun game for every age.Theaim of unicorn skater is to help the unicorn to jump overhurdles ofdifferent heights. The speed of the unicorn differs atevery levelof this unicorn jump game. Unicorn rides on askateboard in a trackand field stadium. Player of Unicorn skaterneeds to help theunicorn to jump over hurdles. As the speedincreases it becomesharder to do the task and you will need tofocus on the movement ofthe unicorn to succeed.There ar quite a lot of unicorn games around the days.Unicornskater is different. Kids love unicorns but they not alwaysenjoyevery game about unicorns. This is why we decided to developadifferent type of unicorn game. Unicorn skater is unique withitssimple yet addicting and fun gameplay.Main features:-fun and addicting unicorn jump game;-unicorn game for every age;-multiple levels of gameplay;-simple and fun graphics;- Unicorn skater is free of charge game.Unicorn skater also doesn`t require much storage space onyourdevice. You can play Unicorn skater without internetconnection.Unicorn skater is a single player game.Please enjoy this great unicorn quest game or unicorn jump gameasthey are mostly called and download Unicorn skaterstadiumhurdles.Lets go unicorn !
Zilbe izglītojoša spēle (bezmaksas versija) 1.0.2 APK
Syllora
Zilbe ir Latvijā radīta izglītojoša spēle, kas paredzēta bērniemjauno 4 gadu vecuma. Izglītojošajā spēlē Zilbe, papildusinteresantaipiedzīvojumu spēlei, ir iekļauti arī izglītojošielementi, kaspalīdz bērniem gan apgūt, gan uzlabot lasītprasmi.Tieši tāpēc šī irizglītojoša spēle gan bērna izklaidei, ganattīstībai. Kā jau spēlesnosaukumā minēts, tad viens nobūtiskākajiem elementiem spēlē irzilbes, to apgūšana un vārduveidošana no zilbēm. Tomēr šimelementam ir tikai pakārtota nozīme.Lai bērns noturētu uzmanībuizglītojošai spēlei ir būtiskinodrošināt tieši spēles elementu, laiizglītojošais elements būtutikai daļa no spēles, tādējādi bērnauzmanība spēlei tiktu noturētaun bērns, varbūt pat neapzināti, varapgūt lasītprasmi. Spēleveidota iespējami interesantāka bērniem,tajā galvenais uzdevums irpalīdzēt mazajai pūcītei atgriezties savāligzdā. Izglītojošasspēles Zilbe gaitā bērniem iespējams sasniegtarvien jaunuslīmeņus, kas pakāpeniski paliek sarežģītāki unattiecīgisarežģītāki paliek arī zilbju lasīšanas uzdevumi tobeigās. Spēleslaikā iespējams sekot pūcītes piedzīvojumiem ganmežā, gan okeānā,gan pilsētā. Katra līmeņa beigās jāatrisinauzdevums ar zilbjusavienošanu un attēlā redzama vārda izveidošanu,jo šī tomēr irizglītojoša spēle. Spēles pilnā versija (bezreklāmām)pieejama:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syllora.Zilbe_plusLatviansyllable has created an educational game for children from4 yearsof age. Educational game syllable, in addition to aninterestingadventure game, also includes educational elements thathelpchildren and to learn and improve reading skills. That's whythis isan educational game for both the child's entertainmentanddevelopment. As already mentioned in the title game, then oneofthe most important elements of the game is to syllables,theacquisition and creation of word syllables. However, thiselementis only of secondary importance. For a child to hold theattentionof educational games is essential to ensure the right inthe gameelement to the educational element is only part of thegame, so thechild's attention to the game would be held and thechild, perhapseven unconsciously, can master reading skills. Thegame developedas interesting for children, the main task is to helpthe littleowl to return to their nest. Educational games syllableoverchildren can reach more and more new levels graduallyremainscomplex and the complex remains the syllabic reading tasksit inthe end. During the game you can follow the adventures Pūcītesboththe forest and the ocean and the city. End of each level tosolvethe task by connecting syllables and words in the imagecreation asthis, however, is an educational game. After the fullversion(without ads) is availableat:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syllora.Zilbe_plus
Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām) 1.0.0 APK
Syllora
Premium versija papildināta un bez reklāmām. Zilbe ir Latvijāradītaizglītojoša spēle, kas paredzēta bērniem jau no 4 gaduvecuma.Zilbē, papildus interesantai piedzīvojumu spēlei, iriekļauti arīizglītojoši elementi, kas palīdz bērniem gan apgūt,gan uzlabotlasītprasmi. Tieši tāpēc šī ir izglītojoša spēle ganbērnaizklaidei, gan attīstībai. Kā jau spēles nosaukumā minēts,tad viensno būtiskākajiem elementiem spēlē ir zilbes, to apgūšanaun vārduveidošana no zilbēm. Tomēr šim elementam ir tikaipakārtota nozīme.Lai bērns noturētu uzmanību izglītojošai spēleiir būtiskinodrošināt tieši spēles elementu, lai izglītojošaiselements būtutikai daļa no spēles, tādējādi bērna uzmanība spēleitiktu noturētaun bērns, varbūt pat neapzināti, var apgūtlasītprasmi. Spēleveidota iespējami interesantāka bērniem, tajāgalvenais uzdevums irpalīdzēt mazajai pūcītei atgriezties savāligzdā. Izglītojošasspēles Zilbe gaitā bērniem iespējams sasniegtarvien jaunus līmeņus,kas pakāpeniski paliek sarežģītāki unattiecīgi sarežģītāki paliekarī zilbju lasīšanas uzdevumi tobeigās. Spēles laikā iespējamssekot pūcītes piedzīvojumiem ganmežā, gan okeānā, gan pilsētā.Katra līmeņa beigās jāatrisinauzdevums ar zilbju savienošanu unattēlā redzama vārda izveidošanu,jo šī tomēr ir izglītojoša spēle.Premium version without ads andsupplemented. Latvian syllable hascreated an educational game forchildren from 4 years of age.Syllable, in addition to aninteresting adventure game, alsoincludes educational elements thathelp both children to learn andimprove reading skills. That's whythis is an educational game forboth children's entertainment anddevelopment. As already mentionedin the title game, then one ofthe most important elements of thegame is to syllables, theacquisition and creation of wordsyllables. However, this elementis only of secondary importance.For a child to hold the attentionof educational games is essentialto ensure the right in the gameelement to the educational elementis only part of the game, so thechild's attention to the game wouldbe held and the child, perhapseven unconsciously, can masterreading skills. Game shaped asinteresting for children, the maintask is to help the little owlto return to their nest. Educationalgames for children syllablecourse possible to achieve more and morenew levels, which willgradually remain complex and the complexremains the syllabicreading tasks it in the end. During the gameyou can follow theadventures of Pūcītes both the forest and theocean and the city.At the end of each level of the task to besolved by connectingsyllables and words in the image creation,however, because this isan educational game.
Tindee Ad free Quest to Nest adventure game 1.0.1 APK
Syllora
Premium ad free version of Tindee Quest to Nest - auniqueeducational game that helps kids to learn to read and isveryentertaining at the same time. The game can be played byanyonefrom the age of 3 or 4 as it helps to develop and improvereadingskills. But the educational element is only part of the gameas itis really entertaining quest game that is really fun to play.Thecombination of real gameplay and educational elements makesQuestto Nest a one of a kind mobile game. The gameplay attractskidsattention and therefore the impact from the educationalelements isfar better. The focus of the game is to help the Owl,which is themain character in the game, to get back to it`s nest.After playerhas reached the nest, a level is completed and a quizhas to besolved. This is the place where kids have to focus ontheir readingand try to combine syllables or endings of words.There are levelsin different environments, e.g. forest, beach orcity. The main aimof the game is to develop literacy skills priorto school. Studieshave shown that better literacy skills is mainreason for asuccesful life and career. So help your kids learn toread withQuest to Nest. Enjoy!
Quest to Nest learn English educational quest game 1.0.1 APK
Syllora
Learn English Quest to Nest is a unique educational learn toreadgame that helps kids to learn to read and is very entertainingatthe same time. Every kid with very basic abc knowledge canplaythis game and it will help learn to read. The game can beplayed byanyone from the age of 3 or 4 as it helps to learn to readas wellas develop and improve reading skills. But the educationallearn toreadelement is only part of the game as it is reallyentertainingquest game that is really fun to play. The combinationof realgameplay and learn to read educational elements makes Questto Nesta one of a kind mobile game. If you want your kid to havefun whilelearning and learn to read fast than this is theeducational gameto choose.The gameplay attracts kids attention andtherefore theimpact from the learn to read educational elements isfar better.The focus of the game is to help the Owl, which is themaincharacter in the game, to get back to it`s nest. After playerhasreached the nest, a level is completed and a learn to read quizhasto be solved. This is the place where kids have to focus ontheirreading and try to combine syllables or endings of words.There arelevels in different environments, e.g. forest, beach orcity. Themain aim of the game is to develop literacy skills priorto school.Studies have shown that better literacy skills is mainreason for asuccessful life and career. So help your kids learn toread withQuest to Nest. Enjoy! Lets have fun and learn to read atthe sametime! Main features: - a fun platformer game with multiplelevelsin various environments, - Multiple learn to read puzzlestocombine syllables into words, - Expands your child's knowledgeandmemory, - Proven learn to read game with fast results,-Educational game that is not only animated task but has a realgameplay. It is indeed a playable learn to read educational game.Everytime the player completes the learn to read task, it isrewardedwith the next level of the platform game.
Loading...