1.19.0 / April 29, 2021
(2.4/5) (714)
Loading...

Description

Ziraat Bank BH Mobile Banking Application. With its simple anduser-friendly interface and process flows, our mobile applicationis providing convenient and practical access to your accounts andbanking transactions. It has never been so easy to control yourfinances and assets. Ziraat Bank BH Mobile is a mobile bankingapplication that meets all your needs.

App Information Ziraat Bank BH Mobile

 • App Name
  Ziraat Bank BH Mobile
 • Package Name
  hr.banksoft.ziraatbosnia
 • Updated
  April 29, 2021
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.19.0
 • Developer
  Banksoft d.o.o.
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
 • Developer
 • Google Play Link

Banksoft d.o.o. Show More...

IKB mToken 1.0.4 APK
IKB m-token (mobilni token) je aplikacija kojase koristi za identifikaciju korisnika prilikom pristupa Internetbankarstvu za građane i poslovne subjekte te za autorizacijufinancijskih i ostalih tipova transakcija.Nakon instalacije aplikacije, istu je potrebno aktivirati unosomaktivacijskog koda.Aktivacijski kod se izdaje u poslovnici prilikom izdavanjamTokena.Nakon unosa aktivacijskog koda, potrebno je definirati PIN(Personal Identitification Number).Prilikom aktivacije mToken aplikacije, potrebno je osiguratipristup Internetu.Za korištenje aplikacije nije potreban pristup Internetu (osim kodpromjene PIN-a).SIGURNOST:Aplikacija IKB mToken je SIGURNA jer korisnik koji je koristi trebaunijeti PIN koji je poznat samo njemu. PIN se ne pohranjuje namobitel, čime je omogućena tajnost podataka.IKB m-Token (mobiletoken) is an application that is used to identify a user whenaccessing Internet banking for citizens and businesses and toauthorize financial and other types of transactions.After installing the application, it shall be activated by enteringan activation code.The activation code is issued in the office when issuingmToken.After entering the activation code, it is necessary to define a PIN(Personal Identitification Number).When activated mToken applications, it is necessary to provideaccess to the Internet.To use the applications do not need access to the Internet (exceptwhen changing the PIN).SAFETY:Application IKB mToken is safe because a user who uses requiring aPIN known only to him. The PIN is not stored on the mobile phone,enabling confidentiality.
AgraMbanking Corp 4.28 APK
Mobilnom aplikacijom Agram banke za pravne osobe u svakom trenutkumožete pristupiti pregledu svojih računa, stanjima, prometima teostalim uslugama i pogodnostima. Uslugu je moguće ugovoriti u bilokojoj poslovnici Agram banke. Nakon ugovaranja usluge korisnik ćeputem SMS poruke zaprimiti aktivacijski ključ. Unosom aktivacijskogključa i odabirom korisničkog PIN-a aplikacija je spremna za rad.Funkcionalnosti aplikacije mobilnog bankarstva: * Pregled stanjakorisničkih računa. * Pregled prometa po korisničkim računima *Plaćanja - Plaćanja između korisničkih računa, Kunska plaćanja,Kupoprodaja * Predlošci - Kreirajte i editirajte sami svojepredloške za plaćanja * Pregled naloga -------------------- *Skeniraj i plati - Opcijom Skeniraj i plati putem ugrađene kamerevašeg Android uređaja skenirajte barcode sa uplatnice, a aplikacijaće se pobrinuti da nalog za plaćanje bude ispravno popunjen. Nakontoga je dovoljno samo potvrditi plaćanje. -------------------- *Trend - organizirajte svoje financije - opcijom trend moguće jepratiti osobnu potrošnju putem samostalno definiranih kategorija.Pri plaćanju sa nekog od transakcijskih računa dovoljno je odabratineku od definiranih kategorija. Osobnu potrošnju moguće je pratitina mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini.-------------------- * Pregled tečajne liste * Pregled poslovnica ibankomata banke kao i navigacija do odabrane lokacije * Kalkulatorvaluta * Kalkulator kredita * Kontakti banke * Promjena korisničkogPIN-a * Promjena jezika aplikacije Sigurnost Usluga mobilnogbankarstva Agram banke u potpunosti je sigurna. Sva komunikacijaaplikacije mobilnog bankarstva odvija se putem zaštićenog kanala.Korisnik se u aplikaciju prijavljuje sa korisničkim PIN-om kojegaće odabrati pri prvom startanju aplikacije. Podaci o korisničkomPIN-u, korisnikovim računima, transakcijama itd. ne čuvaju se nakorisničkom telefonu. U slučaju tri uzastopna unosa neispravnogkorisničkog PIN-a usluga mobilnog bankarstva će biti blokirana.
mIKB Business 2.57 APK
Mobilnom aplikacijom Istarske Kreditne Banke usvakom trenutku možete pristupiti pregledu svojih poslovnih računa,stanjima, prometima te ostalim uslugama i pogodnostima.Uslugu je moguće ugovoriti u bilo kojoj poslovnici IstarskeKreditne Banke. Nakon ugovaranja usluge korisnik će putem SMSporuke zaprimiti aktivacijski ključ.Unosom aktivacijskog ključa i odabira korisničkog PIN-a, aplikacijaje spremna za rad.Funkcionalnosti aplikacije mobilnog bankarstva:* Pregled stanja poslovnih računa* Pregled prometa po poslovnim računima* Plaćanja - Plaćanja između korsiničkih računa, Kunskaplaćanja* Predlošci - Kreiranje i editiranje vlastitih predložaka zaplaćanje. Ukoliko ste korisnik usluge Internet bankarstva (IKBnet)svi predlošci koje ste definirali u internet bankarstvu biti ćevidljivi i u aplikaciji mobilnog bankarstva* Pregled naloga* Skeniraj i plati - Opcijom Skeniraj i plati putem ugrađene kamerevašeg mobilnog uređaja skenirajte barcode sa uplatnice, aaplikacija će se pobrinuti da nalog za plaćanje bude ispravnopopunjen. Nakon toga je dovoljno samo potvrditi plaćanje.* Trend - organizirajte svoje financije - opcijom trend moguće jepratiti osobnu potrošnju putem samostalno definiranih kategorija.Pri plaćanju sa nekog od transakcijskih računa dovoljno je odabratineku od definiranih kategorija. Osobnu potrošnju moguće je pratitina mjesečnoj,tromjesječnoj ,polugodišnjoj i godišnjoj razini.* Pregled tečajne liste* Pregled poslovnica i bankomata banke kao i navigacija do odbranelokacije* Kalkulator valuta* Kalkulator kredita* Kontakti banke* Promjena korisničkog PIN-a* Promjena jezika aplikacijeSIGURNOST:Usluga mobilnog bankarstva Istarske Kreditne Banke u potpunosti jesigurna. Sva komunikacija aplikacije mobilnog bankarstva odvija seputem zaštićenog kanala.Korisnik se u aplikaciju prijavljuje sa korisničkim PIN-om kojegaće odrediti pri prvom pokretanju aplikacije. Podaci o korisničkomPIN-u, korisnikovim računima, transkacijam itd. ne čuvaju se nakorisničkom telefonu. U slučaju da korisnik tri puta uneseneispravan korisnički PIN usluga mobilnog bankarstva će bitiblokirana.U slučaju neaktivnosti aplikacije korisnik će automatski bitiodjavljen sa sustava.
BKS m-Token Hrvatska 1.0.7 APK
mToken BKS Banke (mobilni token) je aplikacijakoja se koristi za identifikaciju korisnika prilikom pristupaInternet bankarstvu za građane i poslovne subjekte te zaautorizaciju financijskih i ostalih tipova transakcija.Nakon instalacije aplikacije, istu je potrebno aktivirati unosomaktivacijskog koda.Aktivacijski kod se izdaje u poslovnici prilikom izdavanjamTokena.Nakon unosa aktivacijskog koda, potrebno je definirati PIN(Personal Identitification Number). Prilikom aktivacije mTokenaplikacije, potrebno je osigurati pristup Internetu.Za korištenje aplikacije nije potreban pristup Internetu (osimkod promjene PIN-a).SIGURNOST:Aplikacija mToken BKS Banke je SIGURNA jer korisnik koji je koristitreba unijeti PIN koji je poznat samo njemu. PIN se ne pohranjujena mobitel, čime je omogućena tajnost podataka.mToken BKS Bank (mobiletoken) is an application that is used to identify users in accessto Internet banking for citizens and businesses and authorizationof financial and other types of transactions.After installing the application, the same must be activated byentering an activation code.The activation code is issued in the office when issuingmToken.After entering the activation code, you need to define your PIN(Personal Identitification Number). When activated mTokenapplications, it is necessary to provide access to theInternet.To use the application requires no Internet access (except whenchanging the PIN).SAFETY:Application mToken BKS Bank is safe because the user that is usedrequiring a PIN which is known only to him. The PIN is not storedon the cell phone, enabling data confidentiality.
mJABA 2.49 APK
Mobilnom aplikacijom Jadranske banke u svakomtrenutku možete pristupiti pregledu svojih računa ,stanjima ,prometima te ostalim uslugama i pogodnostima.Uslugu je moguće ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Jadranskebanke.Nakon ugovaranja usluge korisnik će putem SMS porukezaprimiti aktivacijski ključ.Unosom aktivacijskog ključa i odabirmo korisničkog PIN-a aplikacijaje spremna za rad.Funkcionalnosti aplikacije mobilnog bankarstva:* Pregled stanja korisničkih računa.* Pregled prometa po korisničkim računima* Plaćanja - Plaćanja između korsiničkih računa, Kunskaplaćanja* Predlošci - Kreirajte i editirajte sami svoje predloške zaplaćanja. Ukoliko ste korisnik usluge internet bankarstvaJadranske banke svi predlošci koje ste definirali u internetbankarstvu biti će vidljivi i u aplikaciji mobilnogbankarstva* Pregled naloga* Skeniraj i plati - Opcijom Skeniraj i plati putem ugrađenekamere vašeg Android uređaja skenirajte barcode sa uplatnice , aaplikacija---------------- će se pobrinuti da nalog za plaćanje bude ispravnopopunjen.Nakon toga je dovoljno samo potvrditi plaćanje.* Trend - organizirajte svoje financije - opcijom trend mogućeje pratiti osobnu potrošnju----- putem samostalno definiranih kategorija.Pri plaćanju sa nekogod transakcijskih računadovoljno je odabrati neku od definiranih kategorija.Osobnupotrošnju moguće je pratitina mjesečnoj,tromjesječnoj ,polugodišnjoj i godišnjoj razini.* Pregled tečajne liste* Pregled poslovnica i bankomata banke kao i navigacija do odbranelokacije* Kalkulator valuta* Kalkulator kredita* Kontakti banke* Promjena korisničkog PIN-a* Promjena jezika aplikacijeSigurnostUsluga mobilnog bankarstva Jadranske banke u potpunosti jesigurna.Sva komunikacije aplikacije mobilnog bankarstva odvija seputem zaštićenog kanala.Korisnik se u aplikaciju prijavljuje sa korisničkim PIN-om kojegaće odabrati pri prvom startanju aplikacije.Podaci o korisničkomPIN-u ,korisnikovim računima ,transkacijam itd.ne čuvaju se na korisničkom telefonu.U slučaju da korisnik tri putaunese neispravan korisnički PIN usluga mobilnog bankarstva će bitiblokirana.U slučaju neaktivnosti aplikacije korisnik će automatski bitiodjavljen sa sustava.
mToken Agram banke 1.0.41 APK
mToken Agram banke (Mobilni token) je aplikacija koja se koristi zaautentikaciju klijenata Agram banke d.d., a prilikom pristupaInternet bankarstvu za građane i poslovne subjekte, te prilikomautorizacije financijskih i ostalih tipova transakcija. Nakoninstalacije aplikacije, istu je potrebno aktivirati unosomaktivacijskog koda. Aktivacijski kod izdaje se u poslovniciprilikom ugovaranja usluge uporabe Mobilnog tokena. Nakon unosaaktivacijskog koda, svaki korisnik definira svoj vlastiti PIN(Personal Identitification Number) za pristup aplikaciji. Prilikomaktivacije mToken Agram banke aplikacije potrebno je osiguratipristup Internetu. Za uporabu aplikacije, osim kod promjene PIN-a,nije potreban pristup Internetu. SIGURNOST: Aplikacija mToken Agrambanke je sigurna jer korisnik koji je koristi treba unijeti PINpoznat samo njemu. PIN se ne pohranjuje na mobitel, čime jeosigurana tajnost podataka.
mBBI Corporate 2.15 APK
Prateći najsavremenije tehnološke trendoveBosna Bank International (BBI) nudi uslugu mobilnog bankarstva,mBBI!BBI mobilno bankarstvo je usluga koja korisniku omogućava daputem mobilnog telefona obavlja finansijske transakcije i pregledstanja na svim računima sa bilo kojeg mjesta gdje se nalazi i uvrijeme kada mu to odgovara!BBI banka koristi najsavremenije tehnologije zaštite isigurnosti. Usluga mBBI nudi veći standard sigurnosti oduobičajenog uz jednostavnost korištenja. Posebnu prednostpredstavlja atraktivan i pregledan vizuelni interfejs kojiaplikaciju čini vrlo jednostavnom za korištenje. Aplikacija koja sekoristiti za mBBI dobitnik je međunarodnog priznanja iz oveoblasti.Usluga mobilnog bankarstva mBBI omogućava korisniku:- uvid u sve proizvode koje koristi u Banci (računi, štednja,finansiranja i kartice),- plaćanje dospjelih obaveza- plaćanje u BiH i inozemstvu,- usluge transfera novca i konverzije- Kalukulator finansiranja- Višejeznični interfejs- i mnoge druge pogodnosti.mBBI je banka u vašem džepu, uvijek s vama, i istovremeno omogućavauštedu i vremena i novca!Finansijske transakcije mogu se obavljati bilo kad i bilo gdje, 24sata dnevno, tokom cijele godine, neovisno o radnom vremenu banke iuz znatno niže naknade.Korisnik usluge mBBI može biti svaki klijent Banke, domaće istrano pravno lice, koji je vlasnik računa i mobilnog telefona samogućnošću pristupa Internetu.Sve dodatne informacije o mBBI usluzi klijenti može dobiti naweb stranici: http://bbibanka.com.ba/, u poslovnicama/filijalamaBBI banke ili pozivom na besplatni info telefon 0800 200 20.Following the latesttechnological trends Bosna Bank International (BBI) offers mobilebanking service, mBBI!BBI mobile banking is a service that allows the user to viamobile phone performs financial transactions and examining, on allaccounts from any place where there is also a time that suitsyou!BBI Bank uses the latest technology protection and security.Service mBBI offers higher safety standard than usual with ease ofuse. A special advantage is an attractive and clear visualinterface that the application makes it easy to use. Theapplication that is used to mBBI has won international recognitionin this field.Mobile banking service mBBI allows the user to: - Access to all the products that are used in the Bank(accounts, savings accounts, finance and cards), - Payment of outstanding obligations - Payment in BiH and abroad, - Money transfer services and conversion - Calculator funding - Višejeznični interface - And many other benefits. mBBI the bank in your pocket, always with you, and at the same timeto save both time and money!Financial transactions can take place anytime and anywhere, 24hours a day, all year round, regardless of the working hours of thebank and with much lower fees.The client can be mBBI each client Banks, domestic and foreignlegal person, who is the owner of the account and a mobile phonewith internet capabilities.For additional information about mBBI service customers can geton the website: http://bbibanka.com.ba/, in offices / branches ofBBI or by calling the toll-free phone 0800 200 20th
mIKB Active 4.41 APK
Mobilnom aplikacijom mIKB Active IKB-a u svakom trenutku možetejednostavno i sigurno obavljati financijske transakcije, pristupitipregledu svojih računa, stanjima, prometima te ostalim uslugama ipogodnostima. Uz standardnu prijavu 4-znamenkastim PIN-om,aplikacija podržava i prijavu otiskom prsta. Uslugu je mogućeugovoriti osobnim dolaskom u bilo kojoj poslovnici IKB-a. Nakonugovaranja usluge korisnik će putem SMS poruke ili e-mailazaprimiti aktivacijski ključ. Unosom aktivacijskog ključa i odabirakorisničkog PIN-a, aplikacija je spremna za rad. Funkcionalnostiaplikacije mobilnog bankarstva: * Stanja - pregled i praćenjestanja i prometa po svim računima, kreditima i štednji * Plaćanja -kunska plaćanja, prijenosi između vlastitih računa unutar banke ikupoprodaja deviza * Predlošci - kreiranje i mijenjanje predložakaza plaćanja. Korisnicima koji su istovremeno i korisnici uslugeinternet bankarstva IKB-a dostupni su svi predlošci kreirani uinternet bankarstvu * Nalozi - pregled naloga prema odabranomperiodu, računu te statusu naloga. Moguće je poslati potvrdu onalogu za plaćanje na e-mail. * Kartice – pregled stanja i prometapo kreditnim karticama * Slikaj i plati - putem ugrađene kameremobilnog uređaja, skeniranjem bar koda s uplatnice, aplikacija ćese pobrinuti da nalog za plaćanje bude ispravno popunjen. Nakontoga je dovoljno samo potvrditi plaćanje. * Trend - organizirajtesvoje financije - opcijom Trend moguće je pratiti osobnu potrošnjuputem samostalno definiranih kategorija. Pri plaćanju stransakcijskog računa dovoljno je odabrati jednu od definiranihkategorija. Osobnu potrošnju moguće je pratiti na mjesečnoj,tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini * Pregled tečajneliste * Pregled poslovnica i bankomata banke kao i navigacija doodabrane lokacije * Kalkulator valuta * Kalkulator kredita *Kontakti banke * Postavke - promjena jezika aplikacije, promjenaPIN-a, promjena e-mail adrese, moji uređaji – dodavanje novoguređaja za korištenje aplikacije i autorizacija otiskom prsta.SIGURNOST: Usluga mobilnog bankarstva mIKB Active IKB-a upotpunosti je sigurna. Sva komunikacija aplikacije mobilnogbankarstva odvija se putem zaštićenog kanala. Korisnik se uaplikaciju prijavljuje s korisničkim PIN-om kojega će odrediti priprvom pokretanju aplikacije. Podaci o korisničkom PIN-u, računima,transakcijama i dr. ne čuvaju se na korisničkom telefonu. U slučajuda korisnik tri puta unese neispravan korisnički PIN uslugamobilnog bankarstva će biti blokirana. U slučaju neaktivnostiaplikacije korisnik će automatski biti odjavljen sa sustava.
Loading...