6.8.17 / January 14, 2019
(3.8/5) (32)
Loading...

Description

Lokalizuj Bliskich w ramach swojego abonamentu Orange. Korzystaj zusługi Gdzie Jest Dziecko w pakiecie ""Znajdźmy się"" i dbaj obezpieczeństwo tych, których kochasz. Już setki tysięcy osóbprzekonało się, że warto do Nas dołączyć! Nieważne gdzie jesteś i zjakiego telefonu korzystasz - z nami zlokalizujesz kogo chcesz! Odrazu podkreślmy jedną - najważniejszą rzecz: nie chcemy nikogoinwigilować! Zależny nam przede wszystkim na bezpieczeństwienajbliższych. A dokładniej, aby nie dzwonić do swojego dziecka,partnera, rodzica, cioci czy wujka tylko po to, aby zadać topytanie z puli ""denerwujących"": ""Gdzie Ty jesteś!?”, ""Za ilebędziesz?!"". Dzięki aplikacji Znajdzmy się możemy szybko i wprosty sposób sami sprawdzić lokalizację naszych najbliższych.Możemy wysłać pociechę na kolonię czy wakacje, możemy ""czuwać""nad osobami starszymi (np. chorymi na Alzheimera) czy bliskimilubiącymi podróżować (często samotnie) po lasach czy nawet górach.Mało tego, możemy dodatkowo wyposażyć bliskiego w aplikacjęS.O.S./OK za pomocą której sam powiadomi nas gdzie jest (np. gdydotrze do celu) i co ważne - czy jest bezpieczny! Nie martwcie się!Znajdźmy się zapewnia: *** AKTUALNĄ LOKALIZACJĘ - dokładniejszą GPSi WIFI oraz obszarową GSM, *** STREFY - wiesz, że bliski dotarł namiejsce lub je opuścił, *** POWIADOMIENIA SOS - już w 3 sekundydowiesz się o zagrożeniu (a w zgłoszeniu obejrzysz film odbliskiego), *** AUTOMATYCZNA LOKALIZACJA - nie martw się, naszsystem lokalizuje także wtedy, gdy Ty nie możesz. Aby ZADARMO*przetestować i korzystać* ze Znajdźmy się, wystarczy: I.POBRAĆ aplikację II. DODAĆ bliskiego do lokalizowania. III. UZYSKAĆJEDNORAZOWĄ ZGODĘ od bliskiego przez darmowy SMS! GOTOWE! *Jeśliposiadasz plan taryfowy Smart Plan LTE Wspólny z opłatąabonamentową 165,98zł lub Smart Plan LTE Wspólny z opłatąabonamentową 115,98zł usługę Gdzie Jest Dziecko w pakiecie Znajdźmysię masz za darmo przez cały okres obowiązywania umowy. Więcejinformacji na stronie: http://www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sieLocate Relatives as part of their subscription Orange. Use of theservice Where's the baby in the package "" Let's find out "" andtake care of the safety of those you love. Hundreds of thousands ofpeople have found it worthwhile to join us! No matter where you areand what phone you use - with us locate whoever you want!Immediately us emphasize one - the most important thing we do notwant anyone inwigilować! We dependent primarily on the safety ofloved ones. More specifically, in order not to call her child,partner, parent, aunt or uncle just to ask this question of the pot"," annoying "" "" Where are you !? "," "How much you ?!" ". Withthis application, let's find out, we can quickly and easily checkfor themselves the location of our loved ones. We can send comfortto the colony or vacation, we can '' watch '' for the elderly (eg.For patients with Alzheimer's disease) or travel-loving relatives(often alone) in the woods or even mountains. Not only that, we canalso equip a close-in application SOS / OK by which alone tell uswhere it is (eg. When you reach your destination) and what isimportant - whether it is safe! Do not worry! Let's find outprovides: *** Current Location - accurate GPS and WIFI and theareas of GSM, *** AREA - you know that nearly got there or be left,*** NOTICE SOS - already in three seconds you'll learn about thethreat (and the declaration of a close look at the video) ***AUTOMATIC LOCATION - do not worry, our system locates even if youcan not. To FREE * test and use * of the Let's find out, simply: I.DOWNLOAD application II. ADD close to locate. III. GET CONSENTDisposable from near the free SMS! FINISHED! * If you have a smartplan calling plan joint LTE subscription fee 165,98zł or Smart LTEPlan Joint subscription fee service 115,98zł Where is the child'sfind in the package are you free for the whole duration of thecontract. For more information visit:http://www.gdziejestdziecko.pl/znajdzmy-sie

App Information Znajdźmy Się Orange

 • App Name
  Znajdźmy Się Orange
 • Package Name
  pl.locon.gjd_orange_znajdzmysie
 • Updated
  January 14, 2019
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  6.8.17
 • Developer
  Orange Polska
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  AL. JEROZOLIMSKIE 160 WARSZAWA, 02-326 Poland
 • Google Play Link

Orange Polska Show More...

Mój Orange 4.5 APK
Orange Polska
Wygodnie zarządzaj swoim kontem i zmieniaj usługi dzięki MójOrange. Oficjalna i bezpłatna aplikacja dla Klientów Orange Polska.Mój Orange umożliwia:- sprawdzanie stanu konta i pakietówdodatkowych- podgląd faktury (PDF) i możliwość jej opłacenia-włączanie i wyłączanie usług dodatkowych - szybkie połączenie zdoradcą (po zalogowaniu loginem i hasłem) - płatne zgodniecennikiem- doładowanie numerów na kartę i mix- analizę wykonanychpołączeń (billing) i ich kosztu- zgłoszenie uszkodzenia Neostradylub linii stacjonarnejMasz uwagi, sugestie, problemy? Zgłaszaj je wspołeczności Nasz Orange pod adresem nasz.orange.pl.Convenientlymanage your account and change my services by Orange. The officialand free application for customers of Orange Poland.My Orangefeatures:- checking the accounts and additional packages- previewof the invoice (PDF) and the ability to pay for it- switching onand off additional services- fast connection to the advisor (afterlogging login and password) - to be paid according to the pricelist- top-up card numbers and mix- analysis of calls made (billing)and their cost- reporting damage or landline broadband optionsDoyou have comments, suggestions, problems? Throw them in ourcommunity at Orange nasz.orange.pl.
Nawigacja Orange 9.1.280 (m) APK
Orange Polska
Nawigacja Orange – mapa i GPSNawigacja Orange to niezastąpionewsparcie podczas podróży! To drogowy asystent kierowcy, z którymomijasz korki oraz podróżujesz bezpieczniej. Dzięki zgłoszeniom CBod innych kierowców o sytuacji na drodze oraz alertom poprzekroczeniu dozwolonej prędkości wiesz, że na drodze nic, ani…nikt Cię nie zaskoczy. Czy to działa? Tuż po zmianie przepisówdrogowych, skuteczność alertów o przekroczeniu dozwolonej prędkościzostała potwierdzona m.in. w testach tygodnika MOTOR. Dziennikarzetestujący dostępne w Polsce nawigacje i ostrzegacze drogoweprzyznali nawigacji NaviExpert, na której bazuje Nawigacja Orange,pierwsze miejsce na rynku. Nawigacja Orange to: - nawigacjasamochodowa, która wytycza trasy omijające korki oraz remonty,-ostrzeżenia CB o fotoradarach, kontrolach drogowych,niebezpiecznych miejscach i wypadkach,- alerty sygnalizująceprzekroczenie dozwolonej na danym odcinku prędkości,- codziennieaktualizowane mapy, uwzględniające nowe odcinki dróg, zmianyorganizacji ruchu oraz trwające remonty,- bogata baza użytecznychmiejsc, tzw. punktów POI (ponad 400 tys.) oraz wyszukiwarkaadresów.Inne, wybrane funkcje aplikacji: - intuicyjny interfejs,zapewniający szybki dostęp do najważniejszych opcji,- Asystent PasaRuchu, ułatwiający poruszanie się po skrzyżowaniach w największychmiastach w Polsce,- adresy punktowe (alfanumeryczne) i obrysybudynków,- przeglądanie codziennie aktualizowanych map zwizualizacją danych o natężeniu ruchu drogowego, śledzenie pozycjina mapie,- powiadamianie SMSem o czasie dojazdu do celu- HUD –możliwość odbicia w przedniej szybie uproszczonego ekranunawigacji,- Rozszerzona Rzeczywistość - możliwość rzutowaniapunktów POI na obraz z kamery telefonu.Pobierz aplikację już dziś itestuj Nawigację Orange przez miesiąc za darmo, by przekonać sięile czasu, stresu i pieniędzy możesz zaoszczędzić! Po miesiącupobierana będzie standardowa opłata abonamentowa zgodnie zcennikiem usługi. Jeśli korzystasz z planu: Smart Plan Multi IIalbo Smart Plan Multi II Max – usługę nawigacji otrzymujesz odOrange całkowicie za darmo! Aplikacja wymaga dostępu do Internetu,jednak nie musisz się tym przejmować – w Nawigacji Orange transferdanych w Polsce masz na zawsze za darmo!Szerokiej drogi!OrangeNavigation - map and GPSOrange Navigation is an invaluable supportduring the trip! This road assistant driver, which hits the roadand traveling safer. CB thanks to applications from other driverson the road ahead and alerts when you're speeding, you know thatanything on the road, or ... no one will surprise you.Does it work?Shortly after the change of rules of the road, the effectivenessalerts about exceeding the speed limit has been confirmed, amongothers, MOTOR weekly tests. Journalists testing available inPoland, navigation and alarm admitted NaviExpert road, on which itis based Orange Navigation, the first on the market.OrangeNavigation:- Car navigation system that sets a route bypassingtraffic jams and repair,- CB warnings about speed cameras, roadchecks, dangerous places and circumstances,- Alerts that exceedingthe authorized speed on a given section,- Daily updated maps,taking into account the new sections of roads, traffic organizationchanges and the ongoing renovations,- A rich source of usefulsites, so-called. POI (over 400 thousand.) and searchaddresses.Other selected features of the application:- Intuitiveinterface that provides quick access to key options- Lane Assistantfor easy movement around the junctions in major cities in Poland-Point addresses (alphanumeric) and outlines of buildings,- Viewdaily updated maps with visualization of data traffic, trackingposition on the map- SMS notification about the time of Arrival-HUD - the possibility of reflections in the windshield simplifiedthe navigation screen.- Augmented Reality - the possibility ofprojecting POI on a camera phone.Download the app today and testthe Orange Navigation for a month for free, to find out how muchtime, stress and money you can save! After a month there will be astandard service fee according to the price list of services. Ifyou use the plan: Smart Plan Multi-II or Smart Plan Multi-II Max -you get a navigation service from Orange for free! The applicationrequires access to the Internet, but you do not have to worry about- the Orange Navigation data transfer in Poland have alwaysfree!Bon Voyage!
NFC Pass 3.1.8 APK
Orange Polska
Aplikacja NFC Pass umożliwia instalowanie na telefonie NFC, z kartąSIM NFC od Orange, debetowych i kredytowych kart płatniczych NFCwielu banków. Dzięki temu możesz wygodnie płacić zbliżeniowotelefonem za zakupy w sklepie, tak jak zwykłą kartą zbliżeniową.Aplikacja ułatwi ci także zarządzanie kartami zbliżeniowymi,wyświetlając karty dostępne do zainstalowania na Twoim telefonieoraz karty już zainstalowane. W przyszłości będą dostępne kartymiejskie i karty dostępu, od Dostawców Usług - partnerów Orange.Przy płatnościach kartami płatniczymi NFC banków transakcjawykonywana jest przy użyciu technologii zbliżeniowej MasterCardPayPassTM lub Visa, która gwarantuje tak samo wysoki poziombezpieczeństwa, jak przy płatnościach tradycyjną kartą zbliżeniowąMasterCard PayPassTM lub Visa. Płatności powyżej kwoty 50 złodbywają się z wprowadzeniem kodu PIN na terminalu płatniczym. Danekarty płatniczej banku bezpiecznie zapisywane są na karcie SIMNFC.Do każdej zainstalowanej na twoim telefonie karty bankowejbędzie dostępna aplikacja banku, inna niż NFC Pass, która umożliwiaaktywowanie karty do płacenia. Realizacja transakcji NFC możeprzebiegać w dwóch trybach do wyboru: wygodnym trybieautomatycznym, który nie wymaga odblokowania ekranu telefonu aniotwierania aplikacji, albo w trybie manualnym, w ktorym użytkownikaktywuje kartę do każdej transakcji. W obu trybach do płacenia niejest potrzebne połączenie z internetem.Uwaga: przed instalacją NFC Pass wymagane jest zaktualizowaniesystemu Android do najnowszej wersji. Korzystanie ze starszejwersji oprogramowania systemowego może powodować problemy przyinstalacji karty banku i płatnościach. Wejdź w Ustawienia > Inne/ Więcej i poszukaj sekcji Aktualizacja oprogramowania (ścieżkamoże się różnić w zależności od producenta i modelu telefonu).Aplikacja NFC Pass wymaga włączenia transmisji danych przez siećkomórkową (nie działa w pełni przez Wi-Fi). Aplikacja nie obsługujetelefonów innych niż określone jako zgodne z NFC Pass w tabeli nastronie www.orange.pl/nfcpass - jeśli masz telefon spoza tej listyi NFC Pass wyświetla komunikat o braku dostępnych kart bankowych,skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Orange nie gwarantuje, żetelefony bez oprogramowania Orange (bez firmware Orange) będązgodne z usługą i umożliwią zainstalowanie karty bankowej.Jeśli chcesz wygodnie płacić telefonem za zakupy w sklepie,wybierz telefon NFC zgodny usługą (lista na www.orange.pl/nfcpass),kartę SIM NFC od Orange, zainstaluj i uruchom NFC Pass, a następniezainstaluj kartę zbliżeniową swojego banku. Jeśli nie znajdujeszwśród dostępnych kart swojego banku, możesz skorzystać z kartyprzedpłaconej Orange Cash (dotyczy wyłącznie SIM NFC Orange Cash) -wystarczy zasilić jej konto przelewem, bez podpisywania umowy.Pamiętaj, że do zainstalowania kart płatniczych NFC wielu bankówkonieczne jest uruchomienie co najmniej raz aplikacji NFC Pass.Theapplication allows you to install NFC Pass on the phone NFC, NFCSIM card from Orange, debit and credit card payments NFC manybanks. So you can conveniently pay for contactless mobile shoppingin the store, as a simple proximity card. The application also willhelp you manage proximity cards, displaying cards available toinstall on your phone and the card already installed. In thefuture, will be available city cards and access cards from ServiceProviders - Orange partners.When you pay with credit card banks NFC transaction is madeusing contactless technology PayPassTM MasterCard or Visa, whichguarantees the same high level of security, as in the traditionalcontactless card payments PayPassTM MasterCard or Visa. Payments inexcess of the amount of 50 zł take place with the introduction ofthe PIN payment terminal. Bank payment card details are storedsecurely on the SIM card NFC.For each installed on your phone will be available bank cardbank application, other than the NFC Pass, which allows you toactivate the card to pay. The implementation of NFC transactionscan take place in two modes to choose from: a convenient automaticmode, which does not require a screen unlock the phone or open theapplication, or in manual mode, in which the user activates thecard to each transaction. In both modes, the pay is not requiredinternet connection.Note: Before installing the NFC Pass is required to update tothe latest Android version. Using an older version of the systemsoftware can cause problems during installation and bank cardpayments. Go to Settings> Other / More and look for the sectionUpdating the software (the path may vary depending on themanufacturer and model of the phone).Pass NFC application requires the inclusion of data over thecellular network (not fully work over Wi-Fi). The application doesnot support phones other than those listed as being compatible withNFC Pass in the table on page www.orange.pl/nfcpass - if you have aphone outside of this list and NFC Pass displays a lack ofavailable bank card, please contact Customer Service. Orange doesnot guarantee that the phones without software Orange (withoutfirmware Orange) will be in accordance with the service and allowthe installation of a bank card.If you want your phone conveniently pay for your purchases inthe store, select a compatible NFC phone service (list onwww.orange.pl/nfcpass) NFC SIM card from Orange, install and runNFC Pass, and then install the card in the proximity of your bank.If you are not among their bank cards available, you can use theOrange Cash prepaid card (only for NFC SIM Orange Cash) - enough tofund the account transfer, without signing a contract.Remember that to install NFC payment cards of many banks need torun at least once NFC applications Pass.
WiFi Calling 1.13 APK
Orange Polska
Dzięki aplikacji WiFi Calling klienci Orange mogą wykonywaćpołączenia głosowe z wykorzystaniem dowolnej sieci WiFi z dostępemdo Internetu. Pozwala ona na korzystanie z usługi WiFi Callingoperatora. Aplikacja działa na smartfonach z systemem operacyjnymAndroid 5.0 lub nowszym.Jak korzystać z aplikacji?• należy pobrać izainstalować aplikację na swoim telefonie z kartą SIM od Orange, •aktywować usługę WiFi Calling podczas pierwszego uruchomieniaaplikacji• oraz połączyć się z usługą Po zainstalowaniu aplikacji ipołączeniu się z WiFi można korzystać z telefonu jak dotychczas awszystkie rozmowy wykonywane są z numeru telefonu klienta.AplikacjaWiFi Calling to doskonałe rozwiązanie, gdy:• Znajdujesz się wmiejscu o SŁABYM ZASIĘGU telefonii komórkowej a jednocześnie maszdostęp do WiFi.Zapomnij o ciągłym „szukaniu sieci”, rozmowach nabalkonie czy przy oknie, o szybko wyładowującej się baterii czy ociągłych powiadomieniach o nieodebranych połączeniach gdy telefonznajduje się na krawędzi zasięgu. Uruchom apkę WiFi Calling i bądźznów on-line.• Jesteś ZA GRANICĄ i masz ochotę na długie rozmowy zeznajomymi bądź rodziną W POLSCE.Znajdź dostępne WiFi – w dowolnymmiejscu w kawiarni, na lotnisku, w hotelowej recepcji czy w biurze– połącz się z usługą WiFi Calling i dzwoń! Twoje połączeniazostaną rozliczone zgodnie z Twoim planem taryfowym, któryobowiązuje Cię w Polsce. Korzystając z WiFi Calling za granicąpłacisz tak, jak byś nie wyjeżdżał z kraju.UWAGA! Połączenia nanumery międzynarodowe realizowane za pośrednictwem usługi WiFiCalling są rozliczane zgodnie z cennikiem połączeń międzynarodowychrealizowanych z Polski.Gdy masz już aplikację WiFi Calling niemusisz zmieniać swoich przyzwyczajeń. Dzwoń tak, jak dotychczas;aplikacja zrealizuje Twoje połączenia wychodzące i przychodzące zapośrednictwem WiFi Calling. Wystarczy, że będziesz połączony zdowolnym WiFi na całym świecie. Możesz dzwonić na dowolny numer,stacjonarny i komórkowy, zawsze ze swojego numerutelefonu.Połączenia na Numery Alarmowe (np. 112) będą przekazywaneprzez aplikacje do zrealizowania w dostępnej siecikomórkowej.Jakość połączeń realizowanych przez aplikację jestzależna od jakości łącza internetowego, z którego korzystamy oraz zchwilowego obciążenia łącza. Dlatego też należy zadbać o to, abypodczas rozmowy znajdować się możliwie blisko punktu WiFi, doktórego jesteśmy podłączeni.With this application, Wi-Fi CallingOrange customers can make voice calls using any WiFi network withInternet access. It allows you to use Wi-Fi Calling serviceprovider. The application runs on smartphones running Android 5.0or later.How to use?• download and install the application on yourphone with a SIM card from Orange,• activate Wi-Fi Calling serviceduring the first launch• and connect to the serviceAfter installingthe application and connect to Wi-Fi, you can use the phone as faras all the calls are made from the customer's phone number.Wi-FiCalling app is the perfect solution when:• You are in the area witha poor mobile phone while you have access to Wi-Fi.Forget theconstant "searching the web" conversations on the balcony or thewindow, for quickly discharging the battery or the continuousnotification of missed calls when the phone is on the edge of therange. Run Apke Fi Calling and be back on-line.• You ABROAD and youfeel like long conversations with friends or family in Poland.Findavailable WiFi - anywhere in the coffee shop, at the airport, atthe hotel reception desk or in the office - connect to the Wi-FiCalling service and call! Your call will be settled on your plan,which you apply in Poland. Using the Wi-Fi Calling abroad pay as ifyou never left the country.WARNING! Calls to international numbersmade via Wi-Fi Calling service are billed according to the rates ofinternational connections of Polish.When you already have Wi-Ficalling not need to change their habits. Call as previously;application realize your outgoing and incoming calls via Wi-FiCalling. Just, you'll be connected to any Wi-Fi throughout theworld. You can call any number, landline and mobile phone, alwayswith your phone number.Connection with emergency numbers (eg. 112)will be communicated by the application to implement the availablemobile network.The quality of calls made by the application isdependent on the internet, we use the current load and bandwidth.Therefore, care must be taken that during the conversation be asclose as possible WiFi point to which we are connected.
SkyCash Orange 1.0.2 APK
Orange Polska
SkyCash - uniwersalny system natychmiastowych płatności przezkomórkę. Pozwala m.in. płacić za parkowanie, bilety do kina,komunikacji miejskiej i kolejowe oraz przelewać pieniądze pomiędzykomórkami. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i gwarantujebezpieczeństwo na poziomie bankowości elektronicznej.PORTFEL W TELEFONIEDzięki SkyCash kupisz bilety komunikacji miejskiej i kolejowej,zapłacisz za parkowanie, zasilisz telefon na kartę oraz wypłaciszgotówkę z bankomatów sieci Euronet bez używania karty. SkyCash totakże najwygodniejszy sposób kupowania biletów do wszystkichpunktów Multikina – bez kolejek, nawet kilka dni przed seansem, zmożliwością samodzielnego wyboru miejsc. Najnowsza usługa dostępnaramach SkyCash to możliwość wygodnego płacenia za domowe rachunki -wystarczy zeskanować znajdujący się na rachunku kod kreskowy izapłacić za niego przy użyciu podłączonej do SkyCash kartypłatniczej.SZYBKA REJESTRACJAWystarczy podać numer telefonu, na który wysłany zostanie SMS zhasłem. Po wpisaniu hasła i danych należy określić 4-cyfrowy kodPIN do zatwierdzania transakcji realizowanych w SkyCash.ZAPRASZAJ ZNAJOMYCHDo SkyCash można zaprosić każdego posiadacza telefonu komórkowegozarejestrowanego w Polsce. Stwórz własną sieć użytkownikówSkyCash.WYGODNE ZASILANIE KONTAKonto SkyCash można zasilić na wiele sposobów, np. przelewembankowym lub natychmiastowo, bezpośrednio z podłączonej do systemukarty Visa lub MasterCard.ROZWIĄZANIE DLA BIZNESUJeżeli prowadzisz działalność biznesową i chcesz udostępnićklientom nowy wygodny kanał płatności, skontaktuj się z nami.Wyślij wiadomość na biznes@skycash.com lub skorzystaj zformularza na www.skycash.com.SkyCash -a universal system of immediate payment by the cell. It allows,among others, pay for parking, tickets to the cinema, publictransport, rail and transfer money between cells. Using the app isfree and guarantees the security level of electronic banking.WALLET ON YOUR PHONEThanks SkyCash buy tickets for public transport and rail, pay forparking, top up phone card and can withdraw cash from ATMs Euronetwithout using the card. SkyCash is also a convenient way topurchase tickets to all points Multikina - no queues, even a fewdays before the show, with the possibility of self-selection. Lastservice available within SkyCash it can conveniently pay forhousehold bills - just scan located on the barcode account and payfor it using SkyCash connected to the payment card.QUICK REGISTRATIONJust enter the phone number to which the SMS is sent with apassword. When you enter your password and you must specify a4-digit PIN to authorize transactions at SkyCash.Invite friendsFor SkyCash can invite anyone with a mobile phone registered inPoland. Create your own network SkyCash users.CONVENIENT POWER ACCOUNTAccount SkyCash can be powered in many ways, such as bank transferor immediately, directly connected to the system Visa orMasterCard.SOLUTION FOR BUSINESSIf you run a business activity and want to make available tocustomers a new convenient payment channel, please contact us. Senda message to biznes@skycash.com or use the formon www.skycash.com.
Gdzie Jest Dziecko Orange 6.7.20 APK
Orange Polska
Z Gdzie Jest Dziecko:*** namierzysz wybrany telefon za pomocąaplikacji mobilnej, serwisu www lub SMS,*** ustawisz miejsca(strefy), w których przebywa Bliski i otrzymasz automatycznepowiadomienie, gdy się w nich pojawi np. szkoła, dom, praca,***wyposażysz Bliskiego w Rodzinne S.O.S,*** abyś mógł namierzać,Bliski musi wysłać JEDNORAZOWY DARMOWY SMS ze zgodą na lokalizację.Potem Bliski nie będzie już informowany o namierzaniu.Gdzie JestDziecko to już ponad 600 000 aktywnych użytkowników. To jedynaaplikacja na rynku, która umożliwia dyskretne lokalizowanie idbanie o bezpieczeństwo Bliskich. Nie musisz się martwić gdy maszwszystko pod kontrolą.Lokalizacja telefonuTwój Bliski nie odbieratelefonu? Nie odpisuje? Zobacz na mapie gdzie jest! NamierzajBliskich i zobacz ich lokalizację na mapie. Chroniony Bliski wyrażazgodę na lokalizowanie tylko raz! Później nie jest informowany, gdysprawdzasz gdzie jest.Otrzymuj automatyczne powiadomieniaWiesz,kiedy Twój bliski opuścił szkołę lub dom! Definiuj strefy, wktórych przebywają Twoi Bliscy. Otrzymuj automatyczne SMSy, gdyznajdą się na miejscu lub je opuszczą np. szkoła, praca, dom.Reagujw razie zagrożeniaBliski może powiadomić Cię o zagrożeniu, wezwanieS.O.S. trafi do Ciebie oraz do wszystkich wskazanych wcześniejosób. Do zgłoszenia dołączone zostanie video lub zdjęcie ilokalizacja. Korzystanie z powiadomień S.O.S. jest możliwe pozainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Rodzinne SOS na telefonieBliskiego. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqWJaklokalizujemy?Aby uzyskać najdokładniejszą lokalizację namierzamytelefony komórkowe trzema metodami: GSM, GPS, WiFi i wskazujemynajdokładniejszą dostępną lokalizację.- GPS (lokalizacjasatelitarna) dokładność lokalizacji w zasięgu 10-20 metrów. Abynamierzać z dokładnością do kilku metrów dopilnuj, aby Bliskizainstalował i uruchomił na swoim telefonie aplikację RodzinneS.O.S. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqW- GSM (lokalizacjapo sieci operatora GSM) dokładność lokalizacji w zasięgu 200m -1km- WiFi dokładność lokalizacji w zasięgu 30m - 50mOdwiedźhttp://www.gdziejestdziecko.pl/orange aby dowiedzieć sięwięcej.Pobierz aplikację i zacznij lokalizować już dziś!From theWhere is the Child :*** Namierzysz selected phone using the mobileapplication, web service, or SMS,*** Set of space (zone), whichresides in the Middle and receive automatic notification when theyappear, eg. School, home, work,*** Equip the Middle of FamilyS.O.S,*** So you can track down, middle needs to send a SINGLE FREESMS with the consent of the location. Then Middle will no longer benotified of successful targeting.Where is the child is already over600 000 active users. This is the only application on the marketthat enables discrete locate and care for the safety of loved ones.No need to worry when you have everything under control. LocationPhone Your Middle answers the phone? Does not respond? View on themap where it is!Tracking of loved ones and see their location onthe map. Protected Middle agrees to locate only once! Later you arenot informed when you check where it is. Receive automaticnotifications You know, when your close left school or home! Definezones in which your loved ones reside. Receive automatic SMS whenthey find themselves on the spot or leave them, eg. School, work,home. Respond in an emergency Middle can tell you about the threat,call SOS will go to you and to all people mentioned earlier. Thedeclaration will be accompanied by a video or photo and location.Using the notification S.O.S. you must install the free app on yourphone SOS Family Middle. Download the application:https://goo.gl/0YpfqW How do we localize? To get the most accuratetracing the location of cellular phones using three methods: GSM,GPS, Wi-Fi and indicate the best available location.- GPS(satellite location) location accuracy within 10-20 meters. Totrack down to within a few meters, ensure that the Middle installedand launched the application on your phone SOS Family Download theapplication: https://goo.gl/0YpfqW- GSM (location on the networkGSM operator) location accuracy within 200m - 1km- Wi-Fi locationaccuracy within 30m - 50mVisithttp://www.gdziejestdziecko.pl/orange to learn more. Download theapp and start localize today!
Orange Cloud 1.7.1 APK
Orange Polska
Orange Cloud is an application that you canuse with your Android phones and tablets.With Orange Cloud you can safely store your photos , videos, musicand other files in one place - in the cloud.In addition , you have access all those files anywhere , anytimethrough the application on your smartphone / tablet , via a webbrowser and an application on your computer.To log in to the application , enter your username and password ,generated when registering on the website of Orange, after previousactivation of the service on orange.pl / cloud .Orange Cloud with this application you can:- View photos and play videos directly from Orange Cloud- Listen to music stored in the Orange Cloud while using otherapplications- Share your photos and videos via email , Facebook, Twitter orYoutube- Browse the files and share them via e-mail- Sync contacts and calendar on all devicesWhat you need to know:- The application is free- Need an Internet connection to access the application- If you use the application abroad , Internet traffic will becalculated according to the price list ( by roaming )more orange.pl / cloud
Darmowe Orange WiFi 2.0.1 APK
Orange Polska
Aplikacja ułatwia dostęp do usługi Orange FunSpot - darmowego inielimitowanego dostępu do internetu przez sieć hotspotów OrangeFunSpot. Aplikacja pomaga również w nawiązaniu połączenia Wi-Fi zmodemami w domu. Aby korzystać z darmowego internetu w punktachOrange FunSpot wystarczy być Klientem Orange i mieć usługę zmodemem Livebox. Szczegóły na www.funspot.orange.plAby aplikacja Orange FunSpot działała poprawnie niezbędna jestaktualna wersja aplikacji Google Maps oraz Google Play.To jest wersja Beta – to znaczy, że nie wszystkie funkcjonalnościzawsze działają.Theapplication provides easy access to Orange services Funspot - freeand unlimited access to the Internet through a network of hotspotsOrange Funspot. The application also helps you connect to Wi-Fimodems at home. To use the free Internet points Funspot enough tobe Orange Orange customer service and have the Livebox modem.Details on www.funspot.orange.plFor the application to work correctly Orange Funspot isnecessary current version of Google Maps and Google Play.This is a beta version - that is, that not all functionality alwayswork.
Loading...