1.8 / June 14, 2018
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 6 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde, wereldoriëntatie en actua en Frans. Om inteloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2018voorleerjaar 6. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soortvragenuit leerjaar 6 er vooral aan bod moeten komen of het niveaumet éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2017-2018 van jekind.De appvoor leerjaar 6 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijnvragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3,leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er eenaparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar6 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie overdeZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind jeopwww.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2018 app for your child tograde6 during the summer repeat the learning content of thepreviousschool year in a fun and educational way. It can practiceonlanguage and spelling, mathematics, world and current affairsandFrench. To log in using your credentials Zomerbingel 2018 forgrade6. You as parents themselves indicate what kind of questionsfromgrade 6 are especially to be addressed or the level of tunewiththe click of Bingel results from 2017 to 2018 your child.Theappincludes 6 grade ask a wide range that year, but also alotquestions for the other grades and for adults. Your childcanpractice independently or together with one or more familymembersor friends playing a game. For example, the application canbe usedas a family game. Playfully practice fun guaranteed!Eachplayerchooses his own level. There are questions for the olderchildren,grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, and grade 6.Foradults there is demand a separate set of features. TheZomerbingelapp 2018 grade 6 contains a total of more than 2500questions.Moreinformation about the Zomerbingel apps of publishingcan be foundon www.zomerbingel.be.

App Information Zomerbingel 2018 leerjaar 6

 • App Name
  Zomerbingel 2018 leerjaar 6
 • Package Name
  com.icapps.vakantiebingelandroid62018
 • Updated
  June 14, 2018
 • File Size
  93M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Uitgeverij VAN IN
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  Nijverheidsstraat 92/5 2160 Wommelgem België
 • Google Play Link

Uitgeverij VAN IN Show More...

Zomerbingel 2016 leerjaar 1 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 1kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2016 voorleerjaar 1. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 1 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 1 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 1 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app in 2016 for one year your child during the summerholidays learning content from the past school year in a fun andeducational way. It can practice on language and spelling,mathematics and environmental studies. To log in using yourcredentials Zomerbingel 2016 for grade 1. You as parents themselvesindicate which type of question from one grade above all have to beaddressed or the level with one click tune the Bingel results from2015 to 2016 your child.The app for grade 1 contains questions a comprehensive rangethat year, but also a lot questions for the other grades and foradults. Your child can practice independently but also togetherwith one or more family members or friends playing a game. So theapp can be used as a family game. Playfully driving funguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. TheZomerbingel app in 2016 for grade 1 contains a total of more than2500 questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 6 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 6kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde, wereldoriëntatie enactua en Frans. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voorZomerbingel 2016 voor leerjaar 6. Je kunt als ouder ook zelfaanduiden welke soort vragen uit leerjaar 6 er vooral aan bodmoeten komen of het niveau met één klik afstemmen op debingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 6 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 6 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2016 appfor your child to grade 6 during the summer repeat the learningcontent of the previous school year in a fun and educational way.It can practice on language and spelling, mathematics,environmental studies and current affairs and French. To log inusing your credentials Zomerbingel 2016 grade 6. You can as parentsthemselves indicate what kind of questions from grade 6 areespecially to be addressed or the level tuning with the click of aBingel results from 2015 to 2016 your child.The app for grade 6 includes asking a wide range of that year,but also a lot questions for the other grades and for adults. Yourchild can practice independently but also together with one or morefamily members or friends playing a game. So the app can be used asa family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 6 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Bingel Raket leerling 1.0.1 APK
Met de Bingel Raket leerlingen-app ga je vliegensvlug naar debingel-oefeningen die bij je schrift horen. Om Bingel Raket tegebruiken, heb je een bingel-account nodig.Inloggen doe je met jeschoolcode, klas, klasnummer en wachtwoord.Nadat je ingelogd hebt,kom je meteen op het scanscherm terecht. Breng een pagina van jeschrift goed in beeld en druk links of rechts op de scan-knop. Eeningevulde oefening, een pagina op zijn kop ...? Geen probleem,Bingel Raket herkent het allemaal!Wanneer de raket is opgestegenzie je meteen welke bingel-oefeningen bij de oefeningen in jeschrift horen. Oefeningen die je al eens gemaakt hebt, kun jeopnieuw maken. De kleur van de raket toont je hoe goed je hetdeed.Bingel helpt je tijdens het oefenen en leren. Maak je eenfoutje? Geen probleem, je krijgt automatisch hulp en een tweedekans. Je verdient ook 'pingping'.In je takenscherm vind je allebingel-taken die je juf of meester gegeven heeft. Je kunt deoefeningen meteen starten. Wil je weten hoe goed je oefent en leertop bingel? Tik dan op de knop met de ronde pijl. Je ziet dan alleoefeningen die je op Bingel en met Bingel Raket gemaakt hebt.Gebruik de raketjes bovenaan om te filteren. De kleur toont je hoegoed je het deed. Je kunt elke oefening herbekijken en opnieuwmaken.Door op de knop Pagina's te tikken, zie je alle pagina's dieje al gescand hebt. Tik op een pagina. Door je vinger naar links ofnaar rechts te bewegen, blader je door het volledigewerkschrift.Tik op de knop met het eiland om naar het bingel-eilandte gaan. Wil je spelletjes spelen of je avatar veranderen? Dat kanniet met Bingel Raket, maar wel op www.bingel.be.Gebruik je eentablet samen met anderen? Log dan na het oefenen uit doorrechtsboven op je avatar te tikken.The Bingel Rocket pupils app, goto the lightning Bingel exercises that go with your notebook. Touse Bingel Rocket, you need a Bingel account.Log done with yourschool code, class, class number and password.After you've loggedin, you will immediately scan the screen correctly. Take a pagefrom your notebook good image and press left or right on the scanbutton. A completed exercise, a page on its head ...? No problem,Bingel Rocket recognizes all!When the rocket has taken off youimmediately see what Bingel exercises are part of the exercises inyour writing. Exercises that you've already created, you can makeagain. Rocket color shows you how well you did.Bingel helps youduring practice and learning. Do you make a mistake? No problem,you will automatically receive help and a second chance. You alsodeserve ping ping.In your Tasks screen you can find all Bingeltasks you have given teacher or master. You can immediately startthe exercises.Want to know how well you practice and learn onBingel? then tap the button with the circular arrow. You will seeall the exercises you have created on Bingel and Bingel Rocket. Usethe rockets at the top to filter. The color shows you how well youdid. You can re-watch every exercise and recreate.Pressing thebutton tapping Pages, you see all the pages you've already scanned.Tap a page. Through your finger left or right to move, you perusethe entire workbook.Tap the button with the island to go to theBingel island. Want to play games or change your avatar? That cannot Bingel Rocket, but in www.bingel.be.Use your tablet withothers? Sign after exercise right by tapping on your avatar.
Zomerbingel 2016 kleuters 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor kleuters kanje kind tijdens de zomervakantie op een leuke én leerrijke manierherhalen wat het in de 3e kleuterklas geleerd heeft. Het kanoefenen op taal, wiskundige initiatie en wereldoriëntatie. Devragen en mogelijke antwoorden worden automatisch voorgelezen. Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2016 voorkleuters. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragener vooral aan bod moeten komen.De Zomerbingel-app 2016 voor kleuters bevat een uitgebreidereeks vragen toegespitst op het eind van de kleuterschool, maar ookeen pak vragen voor de andere leerjaren én voor volwassenen. Jekind oefent alleen of samen met een volwassene of broer of zus ofspeelt een spel met familieleden of vrienden. Zo kan de app alsfamiliespel gebruikt worden. Spelenderwijs oefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor kleuters bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2016 appfor preschoolers your child during the summer holidays in a fun andeducational way to repeat what it has learned in the 3rdkindergarten. It can practice on language, introduction toenvironmental studies. The questions and possible answers areautomatically read. To log in using your credentials Zomerbingel2016 for toddlers. You can as a parent also indicate themselveswhat kind of questions are especially to be addressed.The Zomerbingel 2016 app for preschoolers includes an extensiveset of questions focused on the end of kindergarten, but also a lotquestions for the other grades and for adults. Your child practicealone or with an adult or sibling or playing a game with familymembers or friends. So the app can be used as a family game.Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. TheZomerbingel app for toddlers 2016 contains a total of more than2500 questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 4 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 4kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie enactua. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel2016 voor leerjaar 4. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welkesoort vragen uit leerjaar 4 er vooral aan bod moeten komen of hetniveau met één klik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 vanje kind.De app voor leerjaar 4 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 4 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app 2016 year 4 your child during the summer holidayslearning content from the past school year in a fun and educationalway. It can practice on language and spelling, mathematics andenvironmental studies and current affairs. To log in using yourcredentials Zomerbingel 2016 for grade 4. You as a parent himselfindicate what kind of questions from grade 4 are especially to beaddressed or the level tuning with the click of a Bingel resultsfrom 2015 to 2016 your child.The app contains questions for grade 4 a wide range of thatyear, but also a lot questions for the other grades and for adults.Your child can practice independently but also together with one ormore family members or friends playing a game. So the app can beused as a family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 4 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 2 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 2kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2016 voorleerjaar 2. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 2 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 2 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 2 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2016 appfor your child to grade 2 during the summer repeat the learningcontent of the previous school year in a fun and educational way.It can practice on language and spelling, mathematics andenvironmental studies. To log in using your credentials Zomerbingel2016 grade 2. You as a parent himself indicate what kind ofquestions from grade 2 above all have to be addressed or the leveltuning with the click of a Bingel results from 2015 to 2016 yourchild.The app for grade 2 features require a wide range of that year,but also a lot questions for the other grades and for adults. Yourchild can practice independently but also together with one or morefamily members or friends playing a game. So the app can be used asa family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 2 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 5 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 5kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde, wereldoriëntatie enactua en Frans. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voorZomerbingel 2016 voor leerjaar 5. Je kunt als ouder ook zelfaanduiden welke soort vragen uit leerjaar 5 er vooral aan bodmoeten komen of het niveau met één klik afstemmen op debingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 5 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 5 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app 2016 year 5 your child during the summer holidayslearning content from the past school year in a fun and educationalway. It can practice on language and spelling, mathematics,environmental studies and current affairs and French. To log in youcan use the credentials Zomerbingel 2016 for grade 5. You asparents themselves indicate what kind of questions from grade 5 isespecially to be addressed or the level tuning with the click of aBingel results from 2015 to 2016 your child.The app contains questions for grade 5 an extensive range ofthat year, but also a lot questions for the other grades and foradults. Your child can practice independently but also togetherwith one or more family members or friends playing a game. So theapp can be used as a family game. Playfully driving funguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 5 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 3 1.2 APK
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 3kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie enactua. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel2016 voor leerjaar 3. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welkesoort vragen uit leerjaar 3 er vooral aan bod moeten komen of hetniveau met één klik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 vanje kind.De app voor leerjaar 3 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 3 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app 2016 year 3 your child during the summer holidayslearning content from the past school year in a fun and educationalway. It can practice on language and spelling, mathematics andenvironmental studies and current affairs. To log in using yourcredentials Zomerbingel 2016 for grade 3. You as a parent himselfindicate what kind of questions from grade 3 above all have to beaddressed or the level tuning with the click of a Bingel resultsfrom 2015 to 2016 your child.The app for grade 3 contains ask a wide range of that year, butalso a lot questions for the other grades and for adults. Yourchild can practice independently but also together with one or morefamily members or friends playing a game. So the app can be used asa family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. TheZomerbingel app 2016 year 3 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Loading...