5.2 / March 6, 2017
(4.8/5) (70)
Loading...

Description

Aplikacja służąca do kontrolowania stanu poziomu rzeki i jejprzepływu na stacjach hydrologicznych w Polsce z podziałem nawojewództwa.Dane pochodzą z serwisu pogodynka.pl jednak wprzeciwieństwie do ich autorskiej aplikacji Zwałkowe Pegle powybraniu województwa przydzielają do rzek stacje hydrologiczne,dzięki czemu użytkwonik wybiera interesującą go rzekę, a dopieropóźniej konkretną stację hydrologiczną. Rzeki z województwa którenie są nam potrzebne wybieramy dłuższym kliknięciem a następnie takwybrany zestaw usuwamy z bazy danych.Z pomocą własnej bazy danychna serwerze aplikacja ma możliwość wyświetlania stanu wody z okresu1 roku(pogodynka dostarcza dane jedynie z 3 ostatnich dni).Zachęcam do eksploracji ustawień - tam jest dostępna pomocDla woj.Dolnośląskiego dostępne są stany charakterystyczne opracowane przezBlondyna. Na tą chwilę są to rzeki Bystrzyca, Bóbr, Kamienna,Kwisa, Strzegomka, Piława. Na ich przykładzie można zobaczyć jakdziała aplikacja z zaczytaną bazą danych. Zachęcam do jejposzerzania. Aby je wczytać należy przejść do ustawień i wybraćprzycisk "Dane dla woj. Dolnośląskiego" (widoczny jedynie przywybranym woj. dolnośląskim)Istnieje możliwość załadowania własnychustawień dla stanów niskich, średnich i wysokich z perspektywykajakarza przez załadowanie pliku w formacie JSON o rozszerzeniu.peg (generowany za pomocą osobnego programu napisanego w Java -http://goo.gl/9Nb2eC ; instrukcja dołączona do programu). Istniejemożliwość dodawania powiadomień dla ulubionych stacja kiedy osiągnąwybrany przez użytkownika stan lub przepływ wody.W razie pytań codo sposobu wprowadzania własnych danych zachęcam do kontaktu :)Theapplication is used to control the state level of the river and itsflow on hydrological stations in Poland divided into provinces.Thedata comes from the service pogodynka.pl However, in contrast totheir original application Zwałkowe Pegle after choosing theprovince to allocate the rivers hydrological stations, making it aninteresting użytkwonik selects the river and only after a specifichydrologic station. The rivers of the region that we do not need toselect a long-click and then just remove a selected set from thedatabase.With the help of their own database on the server theapplication is able to display the status of the water from theperiod of one year (Local Weather provides data only for the last 3days).I encourage you to explore the setting - there is helpavailableFor the province. Lower Silesia are characteristic ofstates developed by Blondie. At the moment these are the riverBystrica, beaver, stone, Kwisa, Strzegomka, Piława. Their exampleyou can see how the application of zaczytaną database. I encourageher to expand. To load them go to settings and select the "Data forthe province. Lower Silesia" (visible only when the selectedprovince. Lower Silesia)You can load your own settings for thestates of low, medium and high from the perspective of a canoeistby loading the file in JSON format with the extension .peg(generated by a separate program written in Java -http://goo.gl/9Nb2eC; instructions included with the program) . Youcan add notifications for your favorite station when you reachselected by the user state, or water flow.If you have questionsabout how to enter your own data encourage you to contact :)

App Information Zwałkowe Pegle

 • App Name
  Zwałkowe Pegle
 • Package Name
  fantomit.zwalkowepegle
 • Updated
  March 6, 2017
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  5.2
 • Developer
  Fantom
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Fantom Show More...

Zwałkowe Pegle 5.2 APK
Fantom
Aplikacja służąca do kontrolowania stanu poziomu rzeki i jejprzepływu na stacjach hydrologicznych w Polsce z podziałem nawojewództwa.Dane pochodzą z serwisu pogodynka.pl jednak wprzeciwieństwie do ich autorskiej aplikacji Zwałkowe Pegle powybraniu województwa przydzielają do rzek stacje hydrologiczne,dzięki czemu użytkwonik wybiera interesującą go rzekę, a dopieropóźniej konkretną stację hydrologiczną. Rzeki z województwa którenie są nam potrzebne wybieramy dłuższym kliknięciem a następnie takwybrany zestaw usuwamy z bazy danych.Z pomocą własnej bazy danychna serwerze aplikacja ma możliwość wyświetlania stanu wody z okresu1 roku(pogodynka dostarcza dane jedynie z 3 ostatnich dni).Zachęcam do eksploracji ustawień - tam jest dostępna pomocDla woj.Dolnośląskiego dostępne są stany charakterystyczne opracowane przezBlondyna. Na tą chwilę są to rzeki Bystrzyca, Bóbr, Kamienna,Kwisa, Strzegomka, Piława. Na ich przykładzie można zobaczyć jakdziała aplikacja z zaczytaną bazą danych. Zachęcam do jejposzerzania. Aby je wczytać należy przejść do ustawień i wybraćprzycisk "Dane dla woj. Dolnośląskiego" (widoczny jedynie przywybranym woj. dolnośląskim)Istnieje możliwość załadowania własnychustawień dla stanów niskich, średnich i wysokich z perspektywykajakarza przez załadowanie pliku w formacie JSON o rozszerzeniu.peg (generowany za pomocą osobnego programu napisanego w Java -http://goo.gl/9Nb2eC ; instrukcja dołączona do programu). Istniejemożliwość dodawania powiadomień dla ulubionych stacja kiedy osiągnąwybrany przez użytkownika stan lub przepływ wody.W razie pytań codo sposobu wprowadzania własnych danych zachęcam do kontaktu :)Theapplication is used to control the state level of the river and itsflow on hydrological stations in Poland divided into provinces.Thedata comes from the service pogodynka.pl However, in contrast totheir original application Zwałkowe Pegle after choosing theprovince to allocate the rivers hydrological stations, making it aninteresting użytkwonik selects the river and only after a specifichydrologic station. The rivers of the region that we do not need toselect a long-click and then just remove a selected set from thedatabase.With the help of their own database on the server theapplication is able to display the status of the water from theperiod of one year (Local Weather provides data only for the last 3days).I encourage you to explore the setting - there is helpavailableFor the province. Lower Silesia are characteristic ofstates developed by Blondie. At the moment these are the riverBystrica, beaver, stone, Kwisa, Strzegomka, Piława. Their exampleyou can see how the application of zaczytaną database. I encourageher to expand. To load them go to settings and select the "Data forthe province. Lower Silesia" (visible only when the selectedprovince. Lower Silesia)You can load your own settings for thestates of low, medium and high from the perspective of a canoeistby loading the file in JSON format with the extension .peg(generated by a separate program written in Java -http://goo.gl/9Nb2eC; instructions included with the program) . Youcan add notifications for your favorite station when you reachselected by the user state, or water flow.If you have questionsabout how to enter your own data encourage you to contact :)
Training Session 1.0 APK
Fantom
Training Session to prosta aplikacja stworzona z myślą o treningacho strukturze:kilka serii, pomiędzy każdą odpoczynekna każdą seriękilka powtórzeń, między każdym odpoczynekNp.:3 serie po 4powtórzenia, między każdym powtórzeniem 2 minuty odpoczynku, międzykolejnymi seriami 5 minut odpoczynkuInstrukcja:Aby dodać nowyprofil treningowy należy wybrać przycisk w prawym dolnym roguekranuAby usunąć należy przycisnąć dłużej wybrany profilPo każdympowtórzeniu należy wybrać przycisk REST aby rozpocząć odpoczynek.Po odliczeniu ustawionego czasu aplikacja zasygnalizuje krótkimsygnałem dźwiękowym oraz komunikatem na ekranie.Po zakończeniuwszystkich serii należy wybrać przycisk Zakończ aby wrócić do listyprofili.Training Session is a simple application designed for thetraining of the structure:several series between each restfor eachseries of several repetitions, rest between eachEx .:3 sets of 4repetitions, each repetition between the two minutes rest betweeneach series five minutes of restInstruction:To add a new profileexercise, select the button in the lower right corner of thescreenTo remove, press longer selected profileAfter eachrepetition, select the button to start the REST rest. Afterdeduction of the set time the application will indicate a shortbeep and a message on the screen.After all series, choose theFinish button to return to the list of profiles.
Loading...