5.2 / March 6, 2017
(4.8/5) (70)

Description

Aplikacja służąca do kontrolowania stanu poziomu rzeki i jejprzepływu na stacjach hydrologicznych w Polsce z podziałem nawojewództwa.Dane pochodzą z serwisu pogodynka.pl jednak wprzeciwieństwie do ich autorskiej aplikacji Zwałkowe Pegle powybraniu województwa przydzielają do rzek stacje hydrologiczne,dzięki czemu użytkwonik wybiera interesującą go rzekę, a dopieropóźniej konkretną stację hydrologiczną. Rzeki z województwa którenie są nam potrzebne wybieramy dłuższym kliknięciem a następnie takwybrany zestaw usuwamy z bazy danych.Z pomocą własnej bazy danychna serwerze aplikacja ma możliwość wyświetlania stanu wody z okresu1 roku(pogodynka dostarcza dane jedynie z 3 ostatnich dni).Zachęcam do eksploracji ustawień - tam jest dostępna pomocDla woj.Dolnośląskiego dostępne są stany charakterystyczne opracowane przezBlondyna. Na tą chwilę są to rzeki Bystrzyca, Bóbr, Kamienna,Kwisa, Strzegomka, Piława. Na ich przykładzie można zobaczyć jakdziała aplikacja z zaczytaną bazą danych. Zachęcam do jejposzerzania. Aby je wczytać należy przejść do ustawień i wybraćprzycisk "Dane dla woj. Dolnośląskiego" (widoczny jedynie przywybranym woj. dolnośląskim)Istnieje możliwość załadowania własnychustawień dla stanów niskich, średnich i wysokich z perspektywykajakarza przez załadowanie pliku w formacie JSON o rozszerzeniu.peg (generowany za pomocą osobnego programu napisanego w Java -http://goo.gl/9Nb2eC ; instrukcja dołączona do programu). Istniejemożliwość dodawania powiadomień dla ulubionych stacja kiedy osiągnąwybrany przez użytkownika stan lub przepływ wody.W razie pytań codo sposobu wprowadzania własnych danych zachęcam do kontaktu :)Theapplication is used to control the state level of the river and itsflow on hydrological stations in Poland divided into provinces.Thedata comes from the service pogodynka.pl However, in contrast totheir original application Zwałkowe Pegle after choosing theprovince to allocate the rivers hydrological stations, making it aninteresting użytkwonik selects the river and only after a specifichydrologic station. The rivers of the region that we do not need toselect a long-click and then just remove a selected set from thedatabase.With the help of their own database on the server theapplication is able to display the status of the water from theperiod of one year (Local Weather provides data only for the last 3days).I encourage you to explore the setting - there is helpavailableFor the province. Lower Silesia are characteristic ofstates developed by Blondie. At the moment these are the riverBystrica, beaver, stone, Kwisa, Strzegomka, Piława. Their exampleyou can see how the application of zaczytaną database. I encourageher to expand. To load them go to settings and select the "Data forthe province. Lower Silesia" (visible only when the selectedprovince. Lower Silesia)You can load your own settings for thestates of low, medium and high from the perspective of a canoeistby loading the file in JSON format with the extension .peg(generated by a separate program written in Java -http://goo.gl/9Nb2eC; instructions included with the program) . Youcan add notifications for your favorite station when you reachselected by the user state, or water flow.If you have questionsabout how to enter your own data encourage you to contact :)

App Information Zwałkowe Pegle

 • App Name
  Zwałkowe Pegle
 • Package Name
  fantomit.zwalkowepegle
 • Updated
  March 6, 2017
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  5.2
 • Developer
  Fantom
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Fantom Show More...

Zwałkowe Pegle 5.2 APK
Fantom
Aplikacja służąca do kontrolowania stanu poziomu rzeki i jejprzepływu na stacjach hydrologicznych w Polsce z podziałem nawojewództwa.Dane pochodzą z serwisu pogodynka.pl jednak wprzeciwieństwie do ich autorskiej aplikacji Zwałkowe Pegle powybraniu województwa przydzielają do rzek stacje hydrologiczne,dzięki czemu użytkwonik wybiera interesującą go rzekę, a dopieropóźniej konkretną stację hydrologiczną. Rzeki z województwa którenie są nam potrzebne wybieramy dłuższym kliknięciem a następnie takwybrany zestaw usuwamy z bazy danych.Z pomocą własnej bazy danychna serwerze aplikacja ma możliwość wyświetlania stanu wody z okresu1 roku(pogodynka dostarcza dane jedynie z 3 ostatnich dni).Zachęcam do eksploracji ustawień - tam jest dostępna pomocDla woj.Dolnośląskiego dostępne są stany charakterystyczne opracowane przezBlondyna. Na tą chwilę są to rzeki Bystrzyca, Bóbr, Kamienna,Kwisa, Strzegomka, Piława. Na ich przykładzie można zobaczyć jakdziała aplikacja z zaczytaną bazą danych. Zachęcam do jejposzerzania. Aby je wczytać należy przejść do ustawień i wybraćprzycisk "Dane dla woj. Dolnośląskiego" (widoczny jedynie przywybranym woj. dolnośląskim)Istnieje możliwość załadowania własnychustawień dla stanów niskich, średnich i wysokich z perspektywykajakarza przez załadowanie pliku w formacie JSON o rozszerzeniu.peg (generowany za pomocą osobnego programu napisanego w Java -http://goo.gl/9Nb2eC ; instrukcja dołączona do programu). Istniejemożliwość dodawania powiadomień dla ulubionych stacja kiedy osiągnąwybrany przez użytkownika stan lub przepływ wody.W razie pytań codo sposobu wprowadzania własnych danych zachęcam do kontaktu :)Theapplication is used to control the state level of the river and itsflow on hydrological stations in Poland divided into provinces.Thedata comes from the service pogodynka.pl However, in contrast totheir original application Zwałkowe Pegle after choosing theprovince to allocate the rivers hydrological stations, making it aninteresting użytkwonik selects the river and only after a specifichydrologic station. The rivers of the region that we do not need toselect a long-click and then just remove a selected set from thedatabase.With the help of their own database on the server theapplication is able to display the status of the water from theperiod of one year (Local Weather provides data only for the last 3days).I encourage you to explore the setting - there is helpavailableFor the province. Lower Silesia are characteristic ofstates developed by Blondie. At the moment these are the riverBystrica, beaver, stone, Kwisa, Strzegomka, Piława. Their exampleyou can see how the application of zaczytaną database. I encourageher to expand. To load them go to settings and select the "Data forthe province. Lower Silesia" (visible only when the selectedprovince. Lower Silesia)You can load your own settings for thestates of low, medium and high from the perspective of a canoeistby loading the file in JSON format with the extension .peg(generated by a separate program written in Java -http://goo.gl/9Nb2eC; instructions included with the program) . Youcan add notifications for your favorite station when you reachselected by the user state, or water flow.If you have questionsabout how to enter your own data encourage you to contact :)
Training Session 1.0 APK
Fantom
Training Session to prosta aplikacja stworzona z myślą o treningacho strukturze:kilka serii, pomiędzy każdą odpoczynekna każdą seriękilka powtórzeń, między każdym odpoczynekNp.:3 serie po 4powtórzenia, między każdym powtórzeniem 2 minuty odpoczynku, międzykolejnymi seriami 5 minut odpoczynkuInstrukcja:Aby dodać nowyprofil treningowy należy wybrać przycisk w prawym dolnym roguekranuAby usunąć należy przycisnąć dłużej wybrany profilPo każdympowtórzeniu należy wybrać przycisk REST aby rozpocząć odpoczynek.Po odliczeniu ustawionego czasu aplikacja zasygnalizuje krótkimsygnałem dźwiękowym oraz komunikatem na ekranie.Po zakończeniuwszystkich serii należy wybrać przycisk Zakończ aby wrócić do listyprofili.Training Session is a simple application designed for thetraining of the structure:several series between each restfor eachseries of several repetitions, rest between eachEx .:3 sets of 4repetitions, each repetition between the two minutes rest betweeneach series five minutes of restInstruction:To add a new profileexercise, select the button in the lower right corner of thescreenTo remove, press longer selected profileAfter eachrepetition, select the button to start the REST rest. Afterdeduction of the set time the application will indicate a shortbeep and a message on the screen.After all series, choose theFinish button to return to the list of profiles.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered