1.0.10 / June 14, 2018
(1.8/5) (205)
Loading...

Description

Samen swipen naar de perfecte babynaam!Met de Zwitsal babynamen appkunnen jij en je partner binnen no time dé perfecte babynaamvinden. De app zal jullie namelijk inspireren en leert ook watjullie voorkeuren zijn. Je kunt zelfs de babynamen invoeren die jeal in gedachten had, zodat je partner deze ook te zien krijgt.• Hoewerkt het?Geef bij elke babynaam apart van elkaar aan wat jullieervan vinden door te swipen, om daarna te ontdekken welke babynamen“matches” jullie hebben. Heel makkelijk en leuk dus!• Vergeet nietjullie mooie babynaam met ons te delen!Deel met ons de babynaam vanjullie kleintje, en maak kans op een leuk persoonlijk cadeautje vanZwitsal.Veel plezier met het vinden van de perfecte babynaam voorjullie kindje!Together swipe for the perfect baby name!you and yourpartner find in no time the perfect baby name with Zwitsal babynames app. The app will namely inspire you and learn what are yourpreferences. You can even enter the baby names that you had inmind, so that your partner will see this also.• How does itwork?Give every baby name separately to what you think by swipingit, only to discover which baby names "matches" you have. Very easyand so fun!• Do not share your beautiful baby name with us!Sharewith us the name of your baby little and win a nice personal giftfrom Zwitsal.Have fun finding the perfect baby name for your baby!

App Information Zwitsal Babynamen

Gravity BV Show More...

Agromix 1.2.3 APK
Gravity BV
Snel en eenvoudig de acties voor je legkoppels bijwerken? Continueen actueel overzicht hebben en nooit meer iets vergeten tijdens degehele legronde? Dan is Dė Pluimveekalender van Agromix Broederijen Opfokintegratie b.v. een onmisbare en handige hulp!Dankzij dezeApp heb je altijd een actueel overzicht van alle activiteiten,zoals het nemen van overschoentjes en periodiek ontwormen. Bij destart van een nieuw koppel leghennen staan in Dė Pluimveekalendervan Agromix alle acties, die je verplicht bent te ondernemen. Jekunt de kalender natuurlijk altijd zelf uitbreiden met de door jouwgewenste activiteiten.Zet stap voor stap met deze App en maak hetjezelf gemakkelijk.Quickly and easily update the actions for layingflocks? Constantly have an overview and never forget anythingduring the whole legronde? Then the Poultry Calendar AgromixHatchery Rearing and Integration example an indispensable anduseful help!With this App you always have an overview of allactivities, such as taking swabs and regular worming. At the startof a new flock of laying hens are in the poultry Calendar Agromixall actions, that you are required to undertake. You can expand thecalendar always by your self with the desired activities.Put stepby step with this app and make yourself comfortable.
iDisk 1.0 APK
Gravity BV
iDisk is een zakelijke online fileserver die u de mogelijkheidgeeft bestanden in de cloud op te slaan, te bewerken en te delenmet anderen. Als organisatie beheerder kun je voor collega'saccounts aanmaken en beheren. Iedereen heeft zijn eigen homedirectory en kan simpel, snel en veilig bestanden bekijken,bewerken en delen met anderen.Door de handige Android app heb je jebedrijfsdata altijd bij de hand. Handig als je onderweg nog evendie presentatie wilt voorbereiden of je collega nog even vaninformatie moet voorzien.De app kan alleen worden gebruikt doorklanten van iDisk.nlProberen? Vraag nu een proefabonnement aan ophttp://www.idisk.nliDisk is a business online file server thatallows you to store, edit and share files with others. in the cloudAs an organization administrator can create and manage accounts forcolleagues. Everyone has their own home directory and can see,simple, fast and secure file editing and sharing with others.Thehandy Android app you always have your business data at hand. Handyif you just want to prepare or information you must provide.Colleague a bit on the way that presentationThe app can be used bycustomers of iDisk.nlTry? Request a trial to http://www.idisk.nl
Stapp.in 3.0.12 APK
Gravity BV
Stapp.in is a concept thought of by Brandsen car dealership. Theidea behind Stapp.in is simple: benefits without burdens. U can usea car, mobility, whenever you need. This makes a (second) carunnecessary because you share a car through Stapp.in.
LoopbaanCoach 1.0.1 APK
Gravity BV
LoopbaanCoach helpt je op mobiel, tablet en pc bij...• ...de opbouwvan een individueel profiel op basis van een wetenschappelijkmodel• ...inzicht in jouw loopbaanervaringen voor interne reflectieof als input voor een gesprek met een loopbaanbegeleider of -coach•...het maken van keuzes en zetten van stappen in je loopbaan!CareerCoach helps you on mobile, tablet and PC in ...• ... building up anindividual profile based on a scientific model• ... understand yourcareer experiences for internal reflection or as input for ameeting with a career counselor or -coach• ... making choices andtaking steps in your career!
TimeSnap 1.6 APK
Gravity BV
AlgemeenTimeSnap vereenvoudigt de publicatie en registratie vanuren voor hun medewerkers en freelancers. Door TimeSnap te koppelenaan de eigen planningssoftware, worden roosters en gewerkte urengekoppeld met de app van de medewerkers. Daarnaast zorgt TimeSnapvoor de synchronisatie van roostergegevens naar de eigen agenda vande medewerker, bijv. Outlook of Google Calendar.De medewerker kanook via ww.timesnap.nl zijn agenda raadplegen in een eigen portal,mocht de mobile device niet beschikbaar zijn.Functionaliteiten1.OpdrachtenDoor een koppeling met planningssoftware ziet demedewerker in TimeSnap al zijn ingeplande opdrachten/diensten.Hierin worden datum, tijden, project of dienstnaam, locatie, statusen aanvullende opmerkingen getoond. De app kent een dag-, week- enmaandweergave. Daarnaast is het mogelijk voor de medewerker omopdrachten of diensten toe te voegen aan zijn rooster. 2.UrenregistratieNa uitvoer van de werkzaamheden kan de medewerkergewerkte uren, genoten pauze en een toelichting invoeren in debestaande opdracht via ‘Historie’. Deze gegevens worden vervolgensweer gekoppeld aan de planningssoftware, waardoor handmatige invoerhierin overbodig is. 3. MeldingenWanneer een geplande datum of tijdwordt gewijzigd, ziet de medewerker dit in de app aan een indicatorbij ‘Meldingen’. Eenmaal geopend wordt de aard van de wijziginggetoond, zodat de medewerker ook weet wat er is veranderd in zijnrooster.4. BeschikbaarheidMet TimeSnap kan de medewerker zelf zijnbeschikbaarheid inplannen. Hierbij is het mogelijk één of meerderedagen te plannen voor bijvoorbeeld vakantie of roostervrije wensen.De invoer is eenvoudig en makkelijk te bedienen met deherhaalfunctie. 5. ExporterenDe medewerker kan opdrachtgegevensexporteren en versturen naar een gekozen mailadres. Hiervoor zijnde formaten .csv en .txt beschikbaar. Zo kan bijvoorbeeldingevoerde beschikbaarheid makkelijk worden gedeeld.generalTimeSnap facilitates the publication and registration of hours fortheir employees and freelancers. Linking Time Snap's own planning,schedules and hours worked are associated with the application ofthe staff. In addition, Time Snap ensures synchronization ofschedule data to the personal agenda of the employee, eg. Outlookor Google Calendar.The employee may also consult his agenda throughww.timesnap.nl in its own portal, the mobile device might not beavailable.functionalities1. ContractsBy linking with the planningstaff in Time Snap sees all its scheduled tasks / services. Hereindate, time, service or project name, location, status andadditional comments are shown. The app has a daily, weekly andmonthly view.It is also possible for the employee to add commandsor services to its roster.2. TimesheetAfter output of the work theemployee is hours worked, enjoyed break and enter a note in thecurrent job through 'history'. This data is then again associatedwith the planning software, so that manual input is unnecessaryherein.3. ReportsWhen changing a scheduled date or time, theemployee sees this in the app on an indicator at Notifications.Once opened, shows the nature of the change, so the employee knowswhat has changed in his schedule.4. AvailabilityWith Time Snapemployee can plan his availability. It is possible to schedule oneor more days for example holiday wishes or schedule free. The entryis simple and easy to operate with the repeat function.5.ExportingThe employee can export order data and send it to aselected address. Above the .csv and .txt formats are available.For example, input availability can be shared easily.
TWR.nl 3.3.1 APK
Gravity BV
Trans World Radio (TWR) wil mensen wereldwijd bereiken met hetEvangelie van Jezus Christus. Bij de verspreiding van het Evangeliemaakt TWR naast radio steeds meer gebruik van andere media, zoalsinternet en MP3 spelers. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 20 groteen duizenden lokale zenders.Luister via deze app naar tweestreams:TWR Worship en Praise - luister naar continuegospelmuziekTWR Richt je hart op God – luister naar Bijbelstudies,overdenkingen en Nederlandstalige gospelmuziekTrans World Radio(TWR) wants the world to reach people with the Gospel of JesusChrist. With the spread of the Gospel makes TWR radio besideincreasing use of other media, such as internet and MP3 players.Worldwide TWR uses 20 large and thousands of local stations.Listenthrough this app to two streams:TWR Worship and Praise - listen tocontinuous gospel musicTWR Focus your heart on God - listen toBible studies, meditations and Dutch gospel music
iClipse 1.0 APK
Gravity BV
Klaar voor de iClips? Leg de zonsverduistering spectaculair vastmet onze Android app.Ready for iCLIPS? Put the spectacular eclipseit with our Android app.
Fantube 1.0.8 APK
Gravity BV
Fantube is an online platform which enables you to surprise a fanwith a personal video from their favorite Artist. It's our goal tobring the Artist and their Fans closer together. The Fantube Artistapp is part of the Fantube platform. On the Fantube website theFans will have the ability to requests video's from their favoriteArtists. In the app the Artist will be able to manage theserequests of Fans. The Artist can open 3 types of slots for Fans tomake their request, by Buying, Bidding and Giveaway. No matter whattype of slot the Fan chooses, the request for this personal videowill be sent to the Artist app. The Artist receives a notificationof these events and is able to fulfill the request by recording apersonal video. After recording the video the Fan will receive thevideo in his/her acccount on the website. The Fan is able to uploada video of his/her reaction on the website and this will be sent tothe Artist in the app. The Artist can watch these video's in orderto get feedback of the Fan on his video.Only participating Artistscan log in and use this Fantube Artist app for making personalvideo's for their beloved Fans.Fantube is an online platform enableblock How many followers you to surprise a fan with a personalvideo fromtheir favorite Artist. It's our goal to bring the Artistand Their fans closer together. The Fantube Artist app is part ofthe Fantube platform.On the website Fantube the fans will have theability to requests videos fromtheir favorite Artists. In the app,the Artist will be bootable to manage requests thesis or fans. TheArtist can open three types of slots for fans to make Theirrequest, by Buying, Bidding and Giveaway. No matter what type oflock the fan chooses, the request for this personal video will besent to the Artist app. The Artist Receives a notification of Theseevents and is bootable to Fulfill the request by recording apersonal video. After recording the video the fan will receive thevideo in his / her acccount on the website. The Fan is bootable toupload a video of his / her reaction on the site and this will besent to the Artist in the app. The Artist's thesis can watch videosin order to get feedback of the Fan on his videos.Onlyparticipating Artists can log in and use this Fantube Artist appfor making personal videos for Their beloved fans.
Loading...